2 Mojż 20:2-17
Uwspółcześniona Biblia Gdańska
Katechizm Kościoła Katolickiego
I 2 Ja jestem PAN, twój Bóg, który cię wyprowadził z ziemi Egiptu, z domu niewoli.
3 Nie będziesz miał innych bogów przede mną.
1. Nie będziesz miał cudzych bogów przede Mną.
II 4 Nie będziesz czynił sobie żadnego rzeźbionego posągu ani żadnej podobizny czegokolwiek, co jest w górze na niebie, co jest nisko na ziemi ani co jest w wodach pod ziemią.
5 Nie będziesz oddawał im pokłonu ani nie będziesz im służył, bo ja jestem PAN, twój Bóg, Bóg zazdrosny, nawiedzający nieprawość ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą;
6 A okazujący miłosierdzie tysiącom tych, którzy mnie miłują i strzegą moich przykazań.
-
III 7 Nie będziesz brał imienia PANA, twego Boga, nadaremnie, gdyż PAN nie zostawi bez kary tego, który bierze jego imię nadaremnie. 2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno.
IV 8 Pamiętaj o dniu szabatu, aby go święcić.
9 Sześć dni będziesz pracować i wykonywać wszystkie swoje prace;
10 Ale siódmy dzień jest szabatem PANA, twego Boga. W tym dniu nie będziesz wykonywał żadnej pracy – ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służąca, ani twoje bydło, ani twój gość, który jest w obrębie twoich bram.
11 PAN bowiem przez sześć dni stworzył niebo i ziemię, morze i wszystko, co jest w nich, a siódmego dnia odpoczął. Dlatego PAN błogosławił dzień szabatu i uświęcił go.
3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
V 12 Czcij swego ojca i swoją matkę, aby twoje dni były długie na ziemi, którą PAN, twój Bóg, da tobie. 4. Czcij ojca swego i matkę swoją.
VI 13 Nie będziesz zabijał. 5. Nie zabijaj.
VII 14 Nie będziesz cudzołożył. 6. Nie cudzołóż.
VIII 15 Nie będziesz kradł. 7. Nie kradnij.
IX 16 Nie będziesz fałszywie świadczył przeciw twemu bliźniemu. 8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
X 17 Nie będziesz pożądał domu twego bliźniego ani nie będziesz pożądał żony twego bliźniego, ani jego sługi, ani jego służącej, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do twego bliźniego. 9. Nie pożądaj żony bliźniego twego,
? - 10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.